Ita­li­ja odo­bri­la pro­ton­sku te­ra­pi­ju

Ita­li­jan­ska de­ve­to­go­diš­nja dje­voj­či­ca ko­ja pa­ti od ri­jet­kog obli­ka kar­ci­no­ma bi­će među prvima ko­ji će bi­ti li­je­če­ni pro­ton­skom te­ra­pi­jom.

Ovo će bi­ti prvi put da će je­dan ova­kav tre­tman bi­ti spro­ve­den u Ita­li­ji. Izveš­će ga lje­ka­ri iz rim­ske bol­ni­ce “Bam­bi­no Ge­su”, gdje se dje­voj­či­ca li­je­či. Ova dje­voj­či­ca ima ri­je­dak kar­ci­nom kos­ti­ju, ko­ji ne re­agu­je na stan­dar­dne me­tode li­je­če­nja.

Ova ma­la, hra­bra pa­ci­jen­tki­nja bi­će pod­vrgnu­ta 41 te­ra­pi­ji u na­re­dna dva mje­se­ca.

An­đe­la Mas­tro­nu­ci, pe­di­ja­trij­ski ne­uro­on­ko­log, o sve­mu ovo­me ka­že:

“Pro­ton­ska te­ra­pi­ja se već ko­ris­ti kod pe­di­ja­trij­skih pa­ci­je­na­ta ne­ko­li­ko go­di­na. Ugla­vnom je ri­ječ o pa­ci­jen­ti­ma ko­ji ima­ju tu­mo­re ko­ji uti­ču na cen­tral­ni ner­vni sis­tem.”

Vrsta tu­mo­ra ko­ji ima ova ma­la pa­ci­jen­tki­nja je ve­oma ri­je­dak i šan­se do­bi­ja­nja su 1:1.000.000.

Ina­če, ši­rom svi­je­ta pos­to­ji 48 cen­ta­ra ko­ji ko­ris­te tre­tman sno­po­vi­ma pro­to­na, ko­ji ci­lja­no zra­če sa­mo kan­ce­ro­ge­no tki­vo.

Ova te­ra­pi­ja je bo­lja od tra­di­co­nal­nih obli­ka zra­če­nja jer se ne uni­šta­va okol­no, zdra­vo tki­vo.

Odre­đe­ni broj is­tra­ži­va­nja pot­vrdio je da je pro­ton­ska te­ra­pi­ja da­le­ko efi­ka­sni­ja kod ma­lih pa­ci­jen­ta te da na­no­si da­le­ko ma­nje šte­te or­ga­ni­zmu ne­go što je to bio slu­čaj s tra­di­ci­onal­nim te­ra­pi­ja­ma.

Ina­če, za pro­ton­sku te­ra­pi­ju svjet­ska ja­vnost je ču­la na­kon što je bri­tan­ski bra­čni par oteo svog si­na iz bri­tan­ske bol­ni­ce ka­ko bi ga odveo na pro­ton­sku te­ra­pi­ju u če­šku pri­jes­to­ni­cu Prag.

Ri­ječ je o dje­ča­ku Ašji Kin­gu, ko­ji se na­kon ove te­ra­pi­je opo­ra­vio. Ovo je do­ve­lo i do ini­ci­ja­ti­ve da se u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji otvo­re cen­tri za pro­ton­sku te­ra­pi­ju. Pla­ni­ra­no je da do 2017. go­di­ne bu­du otvo­re­na tri cen­tra – u Lon­do­nu, Kar­di­fu i Nor­tam­ber­len­du.

 

(La Stampa)